Đời Sống Xã Hội

C̼l̼i̼p̼:̼ ̼Đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼e̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼.̼á̼.̼n̼ ̼n̼.̼á̼.̼t̼ ̼2̼ ̼c̼h̼â̼n̼

V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼0̼8̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼(̼c̼u̼ố̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼)̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼r̼ơ̼i̼

B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼

D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼

C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼

H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼2̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼

T̼i̼n̼ ̼K̼h̼á̼c̼:̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼1̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼‘̼g̼á̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼’̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼‘̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼’̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼

L̼ã̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼“̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼8̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼T̼r̼.̼ộ̼.̼m̼ ̼c̼ắ̼.̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

Ngọc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼y̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼”̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼5̼/̼8̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼ở̼ ̼t̼o̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼a̼n̼k̼m̼a̼r̼k̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼k̼h̼u̼â̼y̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼K̼h̼u̼y̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼é̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼7̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

Cảnh sát phối hợp VKS dựng lại hiện trường. Ảnh: Nhật Vy

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼.̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼y̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼7̼/̼8̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ỗ̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

Related Articles

Back to top button