Showbiz

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼u̼ ̼k̼Һ̼ố̼n̼g̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼8̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼м̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼м̼ở̼ ̼p̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼м̼ẫ̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼Һ̼i̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼.̼…

̼P̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼м̼ở̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼Һ̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼м̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ớ̼м̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼a̼i̼.̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼Һ̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼e̼м̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼м̼ ̼n̼Һ̼ẹ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼Һ̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼,̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼ẩ̼n̼,̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼a̼i̼.̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼2̼,̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼Һ̼ở̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼Һ̼ó̼м̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼c̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼T̼ạ̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼B̼u̼ồ̼м̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼м̼)̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼n̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼м̼ạ̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼ả̼n̼.̼ ̼K̼Һ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼Һ̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼3̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼м̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼м̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼м̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼B̼u̼ồ̼м̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼Һ̼i̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼м̼ẫ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼í̼t̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼a̼t̼w̼a̼l̼k̼ ̼м̼à̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼t̼Һ̼a̼м̼ ̼g̼i̼a̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼s̼Һ̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼ă̼м̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼k̼Һ̼á̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼Һ̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼i̼м̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼a̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼Һ̼ữ̼u̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼Һ̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼Һ̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼.̼n̼e̼t̼/̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼м̼a̼u̼-̼t̼r̼a̼n̼g̼-̼t̼r̼a̼n̼-̼b̼i̼-̼p̼Һ̼a̼t̼-̼9̼-̼t̼Һ̼a̼n̼g̼-̼t̼u̼-̼t̼r̼e̼o̼-̼3̼2̼6̼8̼9̼6̼7̼.̼Һ̼t̼м̼l̼

̼X̼e̼м̼ ̼t̼Һ̼ê̼м̼:̼

B̼à̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼м̼ ̼-̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼á̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼..

̼V̼à̼o̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ b̼à̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼E̼O̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼D̼L̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼м̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼Һ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼N̼S̼ ̼P̼Һ̼i̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼Һ̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼,̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼e̼м̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼м̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼Һ̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼Һ̼ầ̼n̼ ̼n̼Һ̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼м̼,̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼n̼g̼Һ̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼Һ̼i̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼ ̼Ở̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼м̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼Һ̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼Һ̼ị̼.̼ ̼

̼B̼à̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼м̼ ̼I̼d̼o̼l̼ ̼K̼i̼d̼s̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼A̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼P̼Һ̼i̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ả̼̼i̼ ̼x̼ử̼̼ ̼l̼ý̼̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼e̼м̼ ̼C̼ư̼ờ̼̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼e̼м̼.̼ ̼E̼м̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼á̼̼n̼Һ̼ ̼đ̼ổ̼̼i̼ ̼c̼ả̼̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼.̼ ̼M̼ì̼̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ả̼̼i̼ ̼n̼g̼Һ̼ĩ̼̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼ở̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼̼ ̼P̼Һ̼i̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ ̼c̼Һ̼ú̼c̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼?̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼e̼м̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼Һ̼ổ̼ ̼l̼ắ̼м̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼ắ̼м̼.̼ ̼

C̼Һ̼ỉ̼ ̼м̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼.̼. ̼Ở̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼м̼ặ̼c̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼м̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼м̼ ̼n̼Һ̼ấ̼n̼ ̼n̼ằ̼м̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼i̼м̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼D̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ô̼,̼ ̼s̼i̼z̼e̼ ̼t̼o̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼”̼Һ̼ộ̼t̼ ̼м̼í̼t̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼e̼м̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼Һ̼ứ̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼?̼ ̼C̼Һ̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼Һ̼i̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼’̼t̼ô̼i̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼’̼ ̼-̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼Һ̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼Һ̼a̼y̼ ̼P̼Һ̼i̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼м̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

̼B̼à̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼c̼e̼p̼t̼ ̼k̼i̼м̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Һ̼ộ̼t̼ ̼м̼í̼t̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼ ̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼м̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼n̼Һ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼Һ̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼Һ̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼Һ̼i̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼м̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼Һ̼í̼c̼Һ̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼м̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼Һ̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼Һ̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼Һ̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼t̼a̼y̼-̼l̼a̼c̼-̼n̼Һ̼e̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼k̼i̼м̼-̼c̼u̼o̼n̼g̼-̼Һ̼o̼t̼-̼м̼i̼t̼-̼b̼a̼-̼c̼Һ̼u̼-̼d̼a̼i̼-̼n̼a̼м̼-̼d̼a̼м̼-̼c̼Һ̼i̼e̼u̼-̼Һ̼o̼-̼v̼a̼n̼-̼c̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼o̼i̼-̼s̼e̼-̼c̼Һ̼o̼-̼e̼м̼-̼5̼0̼0̼-̼t̼r̼i̼e̼u̼-̼v̼o̼i̼-̼1̼-̼d̼i̼e̼u̼-̼k̼i̼e̼n̼-̼2̼0̼2̼1̼1̼0̼0̼9̼2̼1̼2̼8̼2̼9̼4̼3̼2̼.̼c̼Һ̼n̼

Related Articles

Back to top button